Zwroty i reklamacje w sklepie-katalogu Darston sp. z o.o.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, który dokonał zakupu na odległość ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta - inna niż przewoźnik  - weszła w posiadanie rzeczy (np. pracownik budowy).
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy niezbędne jest poinformowanie sprzedawcy Darston sp. z o.o. 04-651  Warszawa, ul. Urocza 7 o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (może to być pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy firma Darston sp. z o.o. zwraca niezwłocznie wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zakupu na odległość.
 6. Zwrotu płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji (na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata za produkt). Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Darston sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Odesłanie rzeczy przez Klienta powinno nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował firmę Darston sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy.
 10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jestKonsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 4. Złożenie reklamacji może wysłane pocztą tradycyjną na adres Darston sp. z o.o. 04-651 Warszawa, ul. Urocza 7 lub pocztą elektroniczną na adres urok.kam@wp.pl.
 5. Klient po wykryciu wady ma prawo:
  a.    złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
  b.    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy, kiedy wada jest nieistotna
  c.    żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  d.    żądać usunięcia wady.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Konsument jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na koszt firmy Darston sp. z o.o. na jeden z poniższych adresów: Zahutyń 163, 38-500 Sanok lub Stara Iwiczna k.Warszawy, ul. Słoneczna 16,  05-500 Piaseczno.
 8. Darston sp. z o.o. dokonuje zwrotu kosztów odesłania rzeczy w przypadku reklamacji zasadnych. W przypadku, gdyby dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione Konsument jest obowiązany udostępnić rzecz w miejscu, w którym się znajduje.
 9. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Darston sp. z o.o., za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz została wadliwa zamontowana lub zakonserwowana, w szczególności niezgodnie z jej przeznaczeniem. Konsument ma prawo żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale tylko do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 10. Darston sp. z o. o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. Uprawnienie Konsumenta jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 11. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: urok.kam@wp.pl