Regulamin sklepu-katalogu

§ 1
Postanowienia wstępne
 1. Sklep-katalog oraz serwis internetowy zwany dalej Sklepem, dostępny pod adresem internetowym https://www.sklep.urok-kamienia.pl/ oraz  https://www.urok-kamienia.pl/ prowadzony jest firmę przez Darston sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507602, NIP 9522129128, REGON 147172052.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - Darston sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507602, NIP 9522129128, REGON 147172052.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep-katalog internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.sklep.urok-kamienia.pl/
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia mające charakter zapytania o ofertę.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
  Sprzedawcą.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 04-651 Warszawa, ul. Urocza 7
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: urok.kam@wp.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 574 10 10 16
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy podawany jest każdorazowo na fakturach proforma.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-17.00 w dni powszednie.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu celu przeglądania asortymentu Sklepu niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  b. włączona obsługa plików cookies.
 2.  Do korzystania ze Sklepu w celu złożenia zamówienia na Produkty, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  b. włączona obsługa plików cookies
  c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  d. numer telefoniczny.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sklep-katalog ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Na podstawie informacji przedstawionych w sklepie-katalogu Klient może za pomocą funkcji "Koszyk" złożyć zamówienie, które ma charakter zapytania o ofertę (brak jest obowiązku zapłaty).
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Złożone zamówienie jest weryfikowane przez personel sklepu-katalogu.
 5. Po dokonaniu wszelkich uzgodnień z Klientem wystawiana jest przez Darston sp. z o.o. faktura proforma. Faktura proforma stanowi ofertę handlową, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
  b. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
  c. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
  Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i odbioru produktów
  d. Kliknąć przycisk “Proszę o weryfikację zamówienia i fakturę proforma”.
 2. Zamówienie zostanie zweryfikowane przez personel Sklepu. Potwierdzeniem zweryfikowania zamówienia będzie faktura proforma, którą zostanie przesłana Klientowi w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień między Sklepem a Klientem faktura proforma zostanie wysłana Klientowi w ciągu 2 dni roboczych po dokonaniu tychże uzgodnień.
 3. Klient ma 3 dni robocze na opłacenie faktury proforma. Dopuszcza się dłuższe terminy opłacenia faktury proforma, jeśli Sklep i Klient takowe uzgodnił.
 4. Nie opłacanie faktury proforma anuluje zamówienie i nie skutkuje żadnymi konsekwencjami dla zamawiającego.
 5. Opłacenia faktury proforma oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Po wykonaniu umowy sprzedaży Sklep wysyła do Klienta fakturę w formie elektronicznej (link do pobrania faktury lub opcjonalnie fakturę w formie pliku pdf). Klient opłacając fakturę proforma wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Sklep.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  c. Odbiór osobisty.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatność przy odbiorze za pobraniem
  b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności oraz punktów, w których można osobiście odebrać Produkt znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie wskazanym na proformie.
  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki w formie paczki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  c. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki paletowej, Klient obowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości nie mniejszej niż koszty transportu produktów do Klienta i kosztów ewentualnego nie odebrania przesyłki (czyli kosztów transportu od Klienta do Sklepu), a pozostałą część płatności należnej Sklepowi przy odbiorze przesyłki. Szczegółowe warunki dostawy paletowej za pobraniem są ustalane każdorazowo z Klientem.
  d. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 2 dni roboczych (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy przedpłaty za koszty transportu.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
  elektronicznej Klienta.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, który dokonał zakupu na odległość ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta - inna niż przewoźnik  - weszła w posiadanie rzeczy (np. pracownik budowy).
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy niezbędne jest poinformowanie sprzedawcy Darston sp. z o.o. 04-651  Warszawa, ul. Urocza 7 o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (może to być pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy firma Darston sp. z o.o. zwraca niezwłocznie wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zakupu na odległość.
 6. Zwrotu płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji (na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata za produkt). Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Darston sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Odesłanie rzeczy przez Klienta powinno nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował firmę Darston sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy.
 10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jestKonsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 4. Złożenie reklamacji może wysłane pocztą tradycyjną na adres Darston sp. z o.o. 04-651 Warszawa, ul. Urocza 7 lub pocztą elektroniczną na adres urok.kam@wp.pl.
 5. Klient po wykryciu wady ma prawo:
  a.    złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
  b.    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy, kiedy wada jest nieistotna
  c.    żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  d.    żądać usunięcia wady.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Konsument jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na koszt firmy Darston sp. z o.o. na jeden z poniższych adresów: Zahutyń 163, 38-500 Sanok lub Stara Iwiczna k.Warszawy, ul. Słoneczna 16,  05-500 Piaseczno.
 8. Darston sp. z o.o. dokonuje zwrotu kosztów odesłania rzeczy w przypadku reklamacji zasadnych. W przypadku, gdyby dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione Konsument jest obowiązany udostępnić rzecz w miejscu, w którym się znajduje.
 9. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Darston sp. z o.o., za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz została wadliwa zamontowana lub zakonserwowana, w szczególności niezgodnie z jej przeznaczeniem. Konsument ma prawo żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale tylko do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 10. Darston sp. z o. o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. Uprawnienie Konsumenta jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 11. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: urok.kam@wp.pl

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub inną formą spedycji, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem https://www.sklep.urok-kamienia.pl/content/14-
  polityka-prywatnosci.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ a także ma możliwość skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przy pomocy powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.